Komunikat RODO

Komunikat RODO

Szanowni Państwo,

W związku ze zmianami w systemie ochrony danych osobowych wynikającymi z wejścia w życie Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. Urz. UE L 119/1 z 04.05.2016 roku [RODO], informujemy Państwa że:
1. Właściwy administrator danych to podmiot, który realizuje określone cele przetwarzania danych. W zależności od tego, w jakich celach Państwa dane osobowe są przetwarzane w relacjach ze spółkami z Grupy Dom & House (obejmującej następujące spółki: Dom & House spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Sopocie, Dom & House spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Sopocie, Dom & House Apartamenty spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Sopocie, Dom & House Finanse spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Sopocie) [Grupa DH] określone spółki z Grupy DH będą właściwym administratorem danych.
O tym, który podmiot wchodzący w skład Grupy DH jest administratorem Państwa danych [Administrator danych] w konkretnej sytuacji oraz o szczegółach przetwarzania danych informujemy zawsze podczas ich zbierania np. w umowach, które z Państwem zawieramy, ogłoszeniach o pracę, czy przy formularzach zapytania o ofertę.
2. W przypadku wyrażenia przez Państwa dobrowolnej zgody na przetwarzanie danych osobowych, są one przetwarzane wyłącznie w celach, na które wyrazili Państwo zgodę, spośród następujących celów:
• przekazanie oferty usługi pośrednictwa w obrocie nieruchomości przez Administratora danych osobowych – nie dłużej niż do czasu cofnięcia zgody,
• przekazanie oferty usługi doradztwa kredytowego przez Administratora danych osobowych – nie dłużej niż do czasu cofnięcia zgody,
• wykonania i rozliczenia umowy zawartej z Administratorem danych osobowych – nie dłużej niż do czasu przedawnienia roszczeń mogących wynikać z umowy,
• marketingowych – nie dłużej niż do czasu cofnięcia zgody albo wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania Państwa danych osobowych na cele marketingowe.
3. Podstawę prawną przetwarzania Państwa danych osobowych stanowią przepisy:
• art. 6 ust. 1 lit. a) RODO – w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych,
• art. 6 ust. 1 lit. b) RODO – w przypadku podejmowania na Państwa żądanie czynności przed zawarciem umowy, a także w związku z realizacją umowy,
• art. 6 ust. 1 lit. c) RODO – w związku z obowiązkiem przechowywania dokumentacji podatkowej do czasu przedawnienia zobowiązania podatkowego oraz obowiązków wynikających z innych przepisów prawa powszechnie obowiązującego,
• art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – w związku z przetwarzaniem danych osobowych na potrzeby związane z dochodzeniem roszczeń przez każdą ze stron.
4. Państwa dane osobowe mogą zostać udostępnione, za Państwa zgodą, bankom oraz zakładom ubezpieczeń, doradcom finansowym, a także innym biurom pośrednictwa w obrocie nieruchomościami, agencjom fotograficznym, agencjom marketingowym, kancelarii doradztwa podatkowego, kancelarii prawnej, notariuszom oraz deweloperom.
5. W każdym czasie uprawnieni są Państwo do dostępu do danych osobowych dotyczących osoby, której dane dotyczą, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub o prawie do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także o prawie do przenoszenia danych. Uprawnienia te mogą Państwo realizować w siedzibie Administratora danych, korespondencyjnie, za pomocą środków komunikacji elektronicznej lub telefonicznie. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.
6. Jeżeli udzielili Państwo zgody na przetwarzanie danych osobowych, informujemy że W dowolnym momencie mogą Państwo odwołać udzieloną zgodę, pisemnie na adres Administratora danych lub mailowo na adres: biuro@domhouse.pl, a wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
7. Jeżeli uważają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych przez Administratora danych narusza przepisy prawa, uprawnieni są Państwo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Skarga wolna jest od opłat.
8. Dane osobowe przetwarzane są zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. Urz. UE L 119/1 z 04.05.2016 roku [RODO] oraz krajową ustawą z 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych.
9. Państwa dane osobowe nie podlegają procesom zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania oraz nie są przekazywane do państw trzecich w rozumieniu RODO.

Skontaktuj się

Z NAMI

  więcej
  zamknij Wyrażam zgodę na:

  Administratorem Państwa danych osobowych są spółki z Grupy DH (wskazane w Komunikacie RODO). Pełną treść klauzuli informacyjnej, dotyczącą przetwarzania danych osobowych znajdą Państwo na stronie https://www.domhouse.pl/komunikat-rodo/.

  * Podanie danych osobowych jest dobrowolne, a niewyrażenie wszystkich zgód uniemożliwi przesłanie pełnej oferty.

  Zgłoś nieruchomość

  Dom & House

  Nieruchomość została dodana do schowka

  Nieruchomość została usunięta ze schowka