Regulamin

Regu­la­min korzy­sta­nia z ser­wisu inter­ne­to­wego www. domho­use. pl

I. Autor­stwo i wła­sność

Ser­wis inter­ne­towy znaj­du­jący się pod adre­sem www.domho­use.pl, zwany dalej Ser­wisem jest wła­sno­ścią i jest utrzy­my­wany przez Dom & House spółka z ogra­ni­czoną odpo­wie­dzial­no­ścią spółka koman­dy­towa z sie­dzibą w Sopo­cie przy ul. 3-go Maja 42/2 (zwaną dalej Admi­ni­stra­to­rem). Adres e-mail słu­żący do kon­tak­tów w kwe­stiach zwią­za­nych z Ser­wisem to biuro@domho­use. pl.

II. Zobo­wią­za­nie użyt­kow­nika

1. Korzy­sta­nie z Ser­wisu moż­liwe jest za pośred­nic­twem kom­pu­tera oraz innych urzą­dzeń umoż­li­wia­ją­cych prze­glą­da­nie sieci Inter­net, posia­da­ją­cych odpo­wied­nie opro­gra­mo­wa­nie, w tym prze­glą­darkę inter­ne­tową. Ser­wis został zop­ty­ma­li­zo­wany dla więk­szo­ści prze­glą­da­rek (Edge, Fire­fox, Google Chrome).

2. Uży­wa­jąc naszego Ser­wisu, zobo­wią­zują się Pań­stwo korzy­stać z niego wyłącz­nie w spo­sób zgodny z obo­wią­zu­ją­cym pra­wem, zasa­dami współ­ży­cia spo­łecz­nego, w posza­no­wa­niu dla praw wła­sno­ści inte­lek­tu­al­nej.

3. Jako Admi­ni­stra­tor wyra­żamy zgodę na prze­glą­da­nie stron inter­ne­towych Ser­wisu, dru­ko­wa­nie i kopio­wa­nie frag­menty Ser­wisu wyłącz­nie dla użytku oso­bi­stego.

III. Dane oso­bowe

1. Poda­jąc nam swoje dane oso­bowe lub korzy­sta­jąc z naszego Ser­wisu, wyra­żają Pań­stwo zgodę na prze­twa­rza­nie swo­ich danych oso­bo­wych w spo­sób i zgod­nie z celami opi­sa­nymi poni­żej poprzez zazna­cze­nie odpo­wied­niej klau­zuli zgody, jeżeli jest to wyma­gane. Wyra­że­nie zgody przez Pań­stwa jest dobro­wolne, jed­nakże w nie­któ­rych przy­pad­kach jej brak unie­moż­liwi nam pod­ję­cie dzia­łań na Pań­stwa rzecz. Ser­wis zawiera wyłącz­nie tre­ści o cha­rak­te­rze infor­ma­cyj­nym i han­dlo­wym. Pod­stawę prawną prze­twa­rza­nia danych oso­bo­wych przez sta­nowi ww. zgoda. Mogą Pań­stwo w dowol­nym momen­cie odwo­łać udzie­loną zgodę, pisem­nie na adres Admi­ni­stra­tora danych oso­bo­wych lub mailowo na adres: biuro@domhouse.pl Wyco­fa­nie zgody nie wpływa jed­nakże na zgod­ność z pra­wem prze­twa­rza­nia, któ­rego doko­nano na pod­sta­wie zgody przed jej wyco­fa­niem.

2. Admi­ni­stra­to­rem strony inter­ne­to­wej jest rów­nież Admi­ni­stra­to­rem danych oso­bo­wych gro­ma­dzo­nych za jej pośred­nic­twem. Szcze­gó­łowe infor­ma­cje oraz zasady prze­twa­rza­nia danych oso­bo­wych znaj­dują się w:

➢ Poli­tyce pry­wat­no­ści – dostęp­nej pod adre­sem: https://www.domho­use.pl/pry­wat­nosc.php,

➢ Klau­zuli infor­ma­cyj­nej RODO – dostęp­nej pod adre­sem: https://www.domho­use.pl/rodo.php.

3. Sto­sowne klau­zule infor­ma­cyjne zostały zamiesz­czone rów­nież przy for­mu­la­rzach słu­żących do komu­ni­ka­cji z Admi­ni­stra­to­rem.

IV. Posta­nowienia ogólne

Dokła­damy wszel­kich sta­rań, aby zacho­wać pouf­ność i pry­wat­ność dostar­czo­nych nam infor­ma­cji. Poli­tyka pry­wat­no­ści for­mu­łuje bie­żące zasady i poli­tyki doty­czące ochrony i prze­twa­rza­nia danych oso­bo­wych otrzy­ma­nych od Pań­stwa bez­po­śred­nio lub za pośred­nic­twem naszego Ser­wisu inter­ne­to­wego, w takim wymia­rze w jakim chroni je prawo obo­wią­zu­jące na tere­nie Rzecz­po­spo­li­tej Pol­skiej, zgod­nie z:

– ustawą o Och­ro­nie danych oso­bo­wych z dnia 10.05.2018 roku,

– Roz­po­rzą­dze­niem Par­la­mentu Euro­pej­skiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwiet­nia 2016 r. w spra­wie ochrony osób fizycz­nych w związku z prze­twa­rza­niem danych oso­bo­wych i w spra­wie swo­bod­nego prze­pływu takich danych oraz uchy­le­nia dyrek­tywy 95/46/WE (ogólne roz­po­rzą­dze­nie o ochro­nie danych), Dz. Urz. UE L 119/1 z 04.05.2016 roku [RODO]. Poprzez „dane oso­bowe” rozu­miemy wszyst­kie oso­bi­ste infor­ma­cje o użyt­kow­niku, takie jak: imię, nazwi­sko, firma, sta­nowisko w fir­mie, adres e-mail, tele­fon, adres pocz­towy.

V. Zawar­tość Ser­wisu

1. Ser­wis przed­sta­wia infor­ma­cje o:

– naszej ofer­cie – w tym dedy­ko­waną wyszu­ki­warkę nie­ru­cho­mo­ści,

– kal­ku­la­tor finan­sowy będący narzę­dziem wyko­nu­ją­cym pod­sta­wową i przy­kła­dową symu­la­cję kre­dy­tową (jej wynik nie jest wią­żący),

– for­mu­larz dla kan­dy­da­tów do pracy,

– for­mu­larz umoż­li­wia­jący zgło­sze­nie nie­ru­cho­mo­ści do naszej bazy,

– naszych pra­cach dla poszcze­gól­nych klien­tów,

– mate­riały doty­czące pro­ble­ma­tyki świad­czo­nych przez nas usług,

– pro­wa­dzony przez nas blog tema­tyczny,

– infor­ma­cyjne strony tema­tyczne.

2. Zastrze­gamy sobie prawo do decy­do­wa­nia o zawar­to­ści Ser­wisu, doko­ny­wa­nych w niej zmia­nach i mody­fi­ka­cjach, bez koniecz­no­ści uprze­dza­nia użyt­kow­ni­ków o swo­ich zamia­rach. Ser­wis zawiera rów­nież for­mu­larze umoż­li­wia­jące prze­sła­nie zapy­ta­nia do naszej firmy.

3. Ser­wis zawiera znaki towa­rowe, nazwy han­dlowe, logo, zastrze­żone zarówno przez Admi­ni­stra­tora, jak i firmy i osoby trze­cie. Zostały one użyte tylko i wyłącz­nie w celu ich iden­ty­fi­ka­cji. Udo­stęp­nia­jąc je na Ser­wisie, Admi­ni­stra­tor nie udziela licen­cji na ich wyko­rzy­sta­nie w jaki­kol­wiek spo­sób.

4. Zawarte w Ser­wisie mate­riały tek­stowe, gra­ficzne oraz roz­wią­za­nia infor­ma­tyczne są chro­nione praw­nie, w szcze­gól­no­ści prze­pi­sami ustawy z 4 lutego 1994 roku o Pra­wie autor­skim i pra­wach pokrew­nych (Dz. U. Nr 24, poz. 83 z późn. zm.). Żaden spis usług pre­zen­to­wany za pośred­nic­twem Ser­wisu nie sta­nowi oferty w rozu­mie­niu art. 66 Kodeksu cywil­nego.

VI. Zbie­ra­nie danych ano­ni­mo­wych

Nie reje­stru­jemy żad­nych pry­wat­nych danych pod­czas Pań­stwa wizyty na Ser­wisie. Mogą Pań­stwo korzy­stać ze strony ano­ni­mowo. Auto­ma­tycz­nie reje­stru­jemy tylko infor­ma­cje tech­niczne, takie jak nazwa dostawcy Inter­netu, typ prze­glą­darki inter­ne­to­wej, sys­tem ope­ra­cyjny, roz­dziel­czość ekranu, adres strony, z któ­rej zostali Pań­stwo prze­kie­ro­wani do naszego Ser­wisu, ilość i daty Pań­stwa wizyt oraz histo­ria prze­glą­da­nych pod­stron. Dane tech­niczne są ana­li­zo­wane tylko i wyłącz­nie pod kątem podnie­sie­nia atrak­cyj­no­ści i funk­cjo­nal­no­ści Ser­wisu.

VII. Ogra­ni­cze­nie gwa­ran­cji, wyłą­cze­nie odpo­wie­dzial­no­ści

1. Dokła­damy wszel­kich sta­rań w zakre­sie popraw­no­ści dzia­ła­nia Ser­wisu, jego kom­plet­no­ści i przy­dat­no­ści do osią­gnię­cia celów okre­ślo­nych w niniej­szym Regu­la­minie. Nie odpo­wia­damy w szcze­gól­no­ści za:

1) jakie­kol­wiek szkody Użyt­kow­nika spo­wo­do­wane nie­pra­wi­dło­wym zapi­sem lub odczy­tem wia­do­mo­ści oraz stron inter­ne­towych,

2) tre­ści reklam i ogło­szeń umiesz­cza­nych w ramach Ser­wisu,

3) spam, wirusy, konie tro­jań­skie oraz inne zagro­że­nia zwią­zane ze śro­do­wi­skiem Inter­netu;

4) prze­rwy w funk­cjo­no­wa­niu Ser­wisu spo­wo­do­wane przez dzia­ła­nie użyt­kow­nika niezgod­nie z niniej­szym regu­la­mi­nem lub z powszech­nie obo­wią­zu­ją­cym pra­wem, jak rów­nież nie­pra­wi­dło­wym korzy­sta­niem z Ser­wisu,

5) szkody spo­wo­do­wane przez dzia­ła­nie Użyt­kow­nika niezgod­nie z niniej­szym regu­la­mi­nem lub z powszech­nie obo­wią­zu­ją­cym pra­wem, jak rów­nież nie­pra­wi­dło­wym korzy­sta­niem z Ser­wisu;

6) szkody powstałe na sku­tek wykorzy­sta­nia przez Użyt­kow­ni­ków danych i infor­ma­cji zawar­tych w Ser­wisie w spo­sób nie­zgodny z pra­wem.

2. Nie udzie­lamy Użyt­kow­ni­kowi gwa­ran­cji w rozu­mie­niu art. 577 Kodeksu cywil­nego.

3. Pono­szą Pań­stwo wyłączną odpo­wie­dzial­ność za wszel­kie szkody spo­wo­do­wane w sys­temie kom­pu­te­ro­wym lub utratę danych wyni­ka­jącą z użyt­ko­wa­nia Ser­wisu.

4. Zawar­tość Ser­wisu jest udo­stęp­niona w for­mie „jak jest”, oraz na pod­sta­wie „dostęp­no­ści” bez żad­nych gwa­ran­cji, czy to wyraź­nych, czy doro­zu­mia­nych.

5. Odpo­wie­dzial­ność Admi­ni­stra­tora za Wady okre­ślają prze­pisy o rękojmi zawarte w Kodek­sie cywil­nym oraz Pra­wie kon­su­menc­kim.

VIII. Zagro­że­nia

1. Wska­zu­jemy ponadto, że korzy­sta­nie z usług świad­czo­nych drogą elek­tro­niczną wiąże się z zagro­że­niami typo­wymi dla śro­do­wi­ska Inter­netu, takimi jak:

1) Spam;

2) Wirusy;

3) Konie Tro­jań­skie,

4) Ataki haker­skie.

2. Jako Admi­ni­stra­tor podej­mu­jemy dzia­ła­nia zmie­rza­jące do wyeli­mi­no­wa­nia wska­za­nych powy­żej zagro­żeń, w szcze­gól­no­ści poprzez:

1) kon­trolę pli­ków zapi­sa­nych na ser­we­rze pro­gra­mem anty­wi­ru­so­wym oraz wykry­wa­ją­cym szko­dliwe opro­gra­mo­wa­nie i dzia­ła­nia osób trze­cich;

2) przeciwdzia­ła­nie roz­po­wszech­nia­niu Spamu.

IX. Tryb nawią­zy­wa­nia i roz­wią­zy­wa­nia umowy o świad­cze­nie usług drogą elek­tro­niczną

1. Umowa o świad­cze­nie usług drogą elek­tro­niczną zostaje zawarta z chwilą roz­po­czę­cia korzy­sta­nia przez Użyt­kow­nika z któ­rejkolwiek usług ofe­ro­wa­nych w ramach Ser­wisu inter­ne­to­wego.

2. Umowa zostaje zawarta na czas nie­okre­ślony.

3. Użyt­kow­nik może w każ­dym cza­sie, nie­od­płat­nie, roz­wią­zać ww. umowę ze skut­kiem natych­mia­sto­wym.

X. Uwagi

1. Jeśli mają Pań­stwo pyta­nia czy uwagi doty­czące naszej poli­tyki pry­wat­no­ści lub jakiej­kol­wiek czę­ści naszego Ser­wisu, pro­simy o kon­takt pod adre­sem mailo­wym biuro@domho­use. pl

2. Komu­ni­ka­cja z Admi­ni­stra­to­rem z wyko­rzy­sta­niem środ­ków komu­ni­ka­cji elek­tro­nicz­nej jest wolna od dodat­ko­wych opłat. Użyt­kow­nik ponosi jedy­nie koszty wyni­ka­jące z umowy zawar­tej z ope­ra­to­rem albo inną osobą trze­cią świad­czącą na jej rzecz usługę umoż­li­wia­jącą poro­zu­mie­wa­nie się na odle­głość (np. dostawca Inter­netu, ope­ra­tor sieci komór­ko­wej, itp.).

XI. Rekla­ma­cje

1. Rekla­ma­cje zwią­zane z funk­cjo­no­wa­niem Ser­wisu kie­ro­wać należy na adres e-mail: biuro@domho­use. pl.

2. Rekla­ma­cja powinna zawie­rać:

– wska­za­nie uwag Użyt­kow­nika wzglę­dem Ser­wisu,

– dane kon­taktowe Użyt­kow­nika umoż­li­wia­jące odpo­wiedź na rekla­ma­cję.

3. Rekla­ma­cje zgła­szane przez Użyt­kow­ni­ków, które opie­rają się na nie­zna­jo­mo­ści niniej­szego Regu­la­minu nie będą roz­pa­try­wane, a Użyt­kow­nik otrzyma wyłącz­nie infor­ma­cję od Admi­ni­stra­tora z uza­sad­nie­niem decy­zji nie­podej­mo­wa­nia pro­cesu rekla­ma­cyj­nego.

4. Rekla­ma­cje zgła­szane przez Użyt­kow­ni­ków będą roz­pa­try­wane w ter­mi­nie do 14 dniu robo­czych od momentu ich zgło­sze­nia.

XII. Zmiana Regu­la­minu

1. O zmia­nach regu­la­minu i ich zakre­sie Użyt­kow­nicy będą infor­mo­wani poprzez ogło­sze­nie zamiesz­czone na stro­nie www Ser­wisu.

2. Aktu­alna wer­sja regu­la­minu jest zawsze dostępna dla Użyt­kow­ni­ków w zakładce Regu­la­min.

3. W spra­wach nie­ure­gu­lo­wa­nych niniej­szym regu­la­mi­nem sto­suje się odpo­wied­nie obo­wią­zu­jące prze­pisy prawne, w tym w szcze­gól­no­ści Kodeksu cywil­nego oraz ustawy o świad­cze­niu usług drogą elek­tro­niczną.

4. Wszel­kie spory wyni­kłe na tle niniej­szego regu­la­minu lub świad­czo­nych usług elek­tro­nicz­nych, za zgodą Stron mogą być roz­wią­zy­wane w dro­dze media­cji. W innych przy­pad­kach sprawy roz­strzy­gane są rzez sąd wła­ściwy miej­scowo i rze­czowo.

XIII. Posta­nowienia koń­cowe

1. Regu­la­min wcho­dzi w życie z dniem 01.01.2018 roku.

2. W spra­wach nie­ure­gu­lo­wa­nych sto­suje się prze­pisy:

– ustawy o ustawy o ochro­nie danych oso­bo­wych z dnia 10.05.2018 roku,

– Roz­po­rzą­dze­niem Par­la­mentu Euro­pej­skiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwiet­nia 2016 r. w spra­wie ochrony osób fizycz­nych w związku z prze­twa­rza­niem danych oso­bo­wych i w spra­wie swo­bod­nego prze­pływu takich danych oraz uchy­le­nia dyrek­tywy 95/46/WE (ogólne roz­po­rzą­dze­nie o ochro­nie danych), Dz. Urz. UE L 119/1 z 04.05.2016 roku.

– ustawy o świad­cze­niu usług drogą elek­tro­niczną z dnia 18 lipca 2002 roku wraz z póź­niej­szymi zmia­nami (Dz. U. z 2017 r. poz. 1219,

– ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo tele­ko­mu­ni­ka­cyjne (Dz. U. 2004 nr 171 poz. 1800),

– Kodeksu cywil­nego.

Skontaktuj się

Z NAMI

  więcej
  zamknij Wyrażam zgodę na:

  Administratorem Państwa danych osobowych są spółki z Grupy DH (wskazane w Komunikacie RODO). Pełną treść klauzuli informacyjnej, dotyczącą przetwarzania danych osobowych znajdą Państwo na stronie https://www.domhouse.pl/komunikat-rodo/.

  * Podanie danych osobowych jest dobrowolne, a niewyrażenie wszystkich zgód uniemożliwi przesłanie pełnej oferty.

  Zgłoś nieruchomość

  Dom & House

  Nieruchomość została dodana do schowka

  Nieruchomość została usunięta ze schowka