Polityka prywatności

Polityka prywatności

Poli­tyka pry­wat­no­ści

 1. Infor­ma­cje ogólne
 2. Dane oso­bowe są zbie­rane i prze­twa­rzane za pośred­nic­twem ser­wisu www.domhouse.pl, tylko jeśli otrzy­mamy je od Pań­stwa dobro­wol­nie, np. jako część wyma­ga­nych infor­ma­cji przy wypeł­nia­niu for­mu­la­rzy nie­zbęd­nych do otrzy­ma­nia oferty świad­cze­nia naszych usług oraz po wyra­że­niu przez Pań­stwa zgody na ich prze­twa­rza­nie. Otrzy­mane infor­ma­cje są prze­twa­rzane, mię­dzy innymi, w celach wska­za­nych poni­żej:
 • aby odpo­wie­dzieć na Pań­stwa zapy­ta­nie,
 • aby poin­for­mo­wać Pań­stwa o nowych ofer­tach,
 • do pro­wa­dze­nia wła­ści­wej obsługi klienta i do admi­ni­stra­cji danymi klien­tów,
 • do celów mar­ke­tin­go­wych i pro­wa­dze­nia badań rynku,
 • do admi­ni­stro­wa­nia ser­wisu i podnie­sie­nia jako­ści naszych usług.
 1. Z zastrze­że­niem dal­szych posta­no­wień niniej­szego regu­la­minu doty­czą­cych pli­ków cookies i ana­lo­gicz­nych tech­no­lo­gii typu local sto­rage, Pań­stwa dane oso­bowe prze­twa­rzane są w zakre­sie:
 • imię i nazwi­sko,
 • adres e-mail,
 • numer tele­fonu.
 1. Właściwy administrator danych to podmiot, który realizuje określone cele przetwarzania danych. W zależności od tego, w jakich celach Państwa dane osobowe są przetwarzane w relacjach ze spółkami z Grupy Dom & House (obejmującej następujące spółki: Dom & House spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Sopocie, Dom & House spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Sopocie, Dom & House Apartamenty spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Sopocie, Dom & House Finanse spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Sopocie) [Grupa DH] określone spółki z Grupy DH będą właściwym administratorem danych.

O tym, który podmiot wchodzący w skład Grupy DH jest administratorem Państwa danych [Administrator danych] w konkretnej sytuacji oraz o szczegółach przetwarzania danych informujemy zawsze podczas ich zbierania np. w umowach, które z Państwem zawieramy, ogłoszeniach o pracę, czy przy formularzach zapytania o ofertę.   

 1. Och­rona pry­wat­no­ści
 2. Admi­ni­stra­tor prze­twa­rza infor­ma­cje doty­czące użyt­kow­ni­ków ser­wisu www.domho­use.pl, w tym infor­ma­cje mające cha­rak­ter danych oso­bo­wych, z zacho­wa­niem obo­wią­zu­ją­cych w tym zakre­sie prze­pi­sów prawa, w szcze­gól­no­ści zgod­nie z Roz­po­rzą­dze­niem Par­la­mentu Euro­pej­skiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwiet­nia 2016 r. w spra­wie ochrony osób fizycz­nych w związku z prze­twa­rza­niem danych oso­bo­wych i w spra­wie swo­bod­nego prze­pływu takich danych oraz uchy­le­nia dyrek­tywy 95/46/WE (ogólne roz­po­rzą­dze­nie o ochro­nie danych), Dz. Urz. UE L 119/1 z 04.05.2016 roku[RODO] oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochro­nie danych oso­bo­wych (Dz. U. z 2018 roku, poz. 1000), a także ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świad­cze­niu usług drogą elek­tro­niczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 ze zm.), przy zasto­so­wa­niu wyma­ga­nych pra­wem zabez­pie­czeń.
 3. Pod­stawę prawną prze­twa­rzania danych oso­bo­wych przez Admi­ni­stra­tora sta­nowi, co do zasady, zgoda użyt­kow­nika udzie­lana w toku skła­da­nia zapy­ta­nia za pomocą jed­nego z for­mu­la­rzy umiesz­czo­nych na stro­nie www.domho­use.pl. Użyt­kow­nik w dowol­nym momen­cie może odwo­łać udzie­loną zgodę, pisem­nie na adres Admi­ni­stra­tora danych oso­bo­wych lub mailowo na adres: biuro@domho­use.pl. Wyco­fa­nie zgody nie wpływa jed­nakże na zgod­ność z pra­wem prze­twa­rzania, któ­rego doko­nano na pod­sta­wie zgody przed jej wyco­fa­niem.

Ponadto, pod­stawą prawną prze­twa­rzania danych oso­bo­wych przez Admi­ni­stra­tora może być reali­za­cja praw­nie uza­sad­nio­nego inte­resu Admi­ni­stra­tora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

 1. Admi­ni­stra­tor zastrzega sobie prawo ujaw­nie­nia wybra­nych infor­ma­cji doty­czą­cych użyt­kow­nika orga­nom bądź oso­bom trze­cim, które zgło­szą żąda­nie udzie­le­nia takich infor­ma­cji, w opar­ciu o odpo­wied­nią pod­stawę prawną. Poza przy­pad­kami wska­za­nymi w zda­niu poprzed­nim oraz w punk­tach dru­gim i trze­cim infor­ma­cje doty­czące użyt­kow­nika nie zostaną ujaw­nione żad­nej oso­bie trze­ciej, bez zgody użyt­kow­nika.
 2. Każdy Użyt­kow­nik ma prawo do wystą­pie­nia do Admi­ni­stra­tora danych oso­bo­wych z żąda­niem: prze­ka­za­nia peł­nych infor­ma­cji o prze­twa­rzaniu danych oso­bo­wych; spro­sto­wa­nia danych oso­bo­wych; ich trwa­łego usu­nię­cia; ogra­ni­cze­nia ich prze­twa­rzania; prze­nie­sie­nia ich danych oso­bo­wych – a Admi­ni­stra­tor danych oso­bo­wych spełni dane żąda­nie, jeżeli speł­nione zostaną usta­wowe prze­słanki warun­ku­jące sko­rzy­sta­nie z niego. Upraw­nienia te mogą być reali­zo­wana przez użyt­kow­nika poprzez wysła­nie żąda­nia na adres sie­dziby Admi­ni­stra­tora danych oso­bo­wych lub na adres e-mail: biuro@domho­use.pl. W przy­padku usu­nię­cia danych warun­ku­ją­cych korzy­sta­nie z wyod­ręb­nio­nych zaso­bów ser­wisu oraz usług ofe­ro­wa­nych w jego ramach użyt­kow­nik traci moż­li­wość korzy­sta­nia z nich. Użyt­kow­nik podaje swoje dane oso­bowe dobro­wol­nie.
 3. Jeżeli użyt­kow­nik uważa, że prze­twa­rza­nie jego danych oso­bo­wych przez Admi­ni­stra­tora naru­sza prze­pisy prawa, upraw­niony jest do wnie­sie­nia, w każ­dym cza­sie, skargi do Pre­zesa Urzędu Och­rony Danych Oso­bo­wych. Skarga wolna jest od opłat.
 4. Zobo­wią­zu­jemy się, że bez dodat­ko­wej zgody, nie będziemy udo­stęp­niać Pań­stwa danych oso­bo­wych fir­mom, ani oso­bom trze­cim. Nasi pra­cow­nicy i part­ne­rzy są zobo­wią­zani do zacho­wa­nia pouf­no­ści i ochrony Pań­stwa danych oso­bo­wych poprzez wła­ściwe posta­nowienia umowne.
 5. Strona DH nie moni­to­ruje i nie wery­fi­kuje infor­ma­cji na temat wieku użyt­kow­ni­ków. Infor­ma­cje kon­tak­towe od osób odwie­dza­ją­cych stronę www.domho­use.pl, takie jak adresy poczty elek­tro­nicz­nej, są wyko­rzy­sty­wane zgod­nie z celem w związku, z któ­rym zostały one pozy­skane. Osoby nie­peł­no­let­nie, które nie ukoń­czyły 16 roku życia, nie powinny wysy­łać żad­nych infor­ma­cji, ani sub­skry­bo­wać usług świad­czo­nych przez nasz ser­wis bez wie­dzy i zgody swo­ich rodzi­ców lub opie­ku­nów praw­nych.
 6. Szcze­gó­łowe infor­ma­cje doty­czące prze­twa­rzania danych oso­bo­wych użyt­kow­ni­ków prze­ka­zy­wane są im nie­zwłocz­nie po zebra­niu ich danych oso­bo­wych. Dostępne są one rów­nież pod adre­sem strony inter­ne­to­wej Ser­wisu DH, w zakładce „Komu­ni­kat RODO” (https: //www. domho­use. pl/RODO. pdf).

 

III. Cookies

 1. Strona nie zbiera w spo­sób auto­ma­tyczny żad­nych infor­ma­cji, z wyjąt­kiem infor­ma­cji zawar­tych w pli­kach cookies.
 2. Pliki cookies (tzw. „cia­steczka”) sta­nowią dane infor­ma­tyczne, w szcze­gól­no­ści pliki tek­stowe, które prze­cho­wy­wane są w urzą­dze­niu koń­co­wym Użyt­kow­nika i prze­zna­czone są do korzy­sta­nia ze stron inter­ne­to­wych. Cookies zazwy­czaj zawie­rają nazwę strony inter­ne­to­wej, z któ­rej pocho­dzą, czas prze­cho­wy­wa­nia ich na urzą­dze­niu koń­co­wym oraz uni­kalny numer.
 3. Pod­mio­tem zamiesz­cza­ją­cym na urzą­dze­niu koń­co­wym Użyt­kow­nika strony pliki cookies oraz uzy­sku­ją­cym do nich dostęp jest Admi­ni­stra­tor.
 4. Pliki cookies wyko­rzy­sty­wane są w celu two­rze­nia sta­ty­styk, które poma­gają zro­zu­mieć, w jaki spo­sób Użyt­kow­nicy korzy­stają ze strony inter­ne­to­wej, co umoż­li­wia ulep­sza­nie ich struk­tury i zawar­to­ści;
 5. W ramach strony sto­so­wane są dwa zasad­ni­cze rodzaje pli­ków cookies: „sesyjne” (ses­sion cookies) oraz „stałe” (per­si­stent cookies). Cookies „sesyjne” są pli­kami tym­cza­so­wymi, które prze­cho­wy­wane są w urzą­dze­niu koń­co­wym Użyt­kow­nika do czasu opusz­cze­nia strony inter­ne­to­wej lub wyłą­cze­nia opro­gra­mo­wa­nia (prze­glą­darki inter­ne­to­wej). „Stałe” pliki cookies prze­cho­wy­wane są w urzą­dze­niu koń­co­wym Użyt­kow­nika przez czas okre­ślony w para­me­trach pli­ków cookies lub do czasu ich usu­nię­cia przez Użyt­kow­nika.
 6. W ramach strony sto­so­wane są nastę­pu­jące rodzaje pli­ków cookies:
 • pliki cookies słu­żące do zapew­nie­nia bez­pie­czeń­stwa,
 • „wydaj­no­ściowe” pliki cookies, umoż­li­wiające zbie­ra­nie infor­ma­cji o sposo­bie korzy­sta­nia ze stron inter­ne­to­wych;
 1. W wielu przy­pad­kach opro­gra­mo­wa­nie słu­żące do prze­glą­da­nia stron inter­ne­to­wych (prze­glą­darka inter­ne­towa) domyśl­nie dopusz­cza prze­cho­wy­wa­nie pli­ków cookies w urzą­dze­niu koń­co­wym Użyt­kow­nika. Użyt­kow­nicy strony mogą doko­nać w każ­dym cza­sie zmiany usta­wień doty­czą­cych pli­ków cookies. Usta­wie­nia te mogą zostać zmie­nione w szcze­gól­no­ści w taki spo­sób, aby blo­ko­wać auto­ma­tyczną obsługę pli­ków cookies w usta­wie­niach prze­glą­darki inter­ne­to­wej bądź infor­mo­wać o ich każ­do­ra­zo­wym zamiesz­cze­niu w urzą­dze­niu Użyt­kow­nika. Szcze­gó­łowe infor­ma­cje o moż­li­wo­ści i spo­so­bach obsługi pli­ków cookies dostępne są w usta­wie­niach opro­gra­mo­wa­nia (prze­glą­darki inter­ne­to­wej).
 2. Admi­ni­stra­tor infor­muje, że ogra­ni­cze­nia sto­so­wa­nia pli­ków cookies mogą wpły­nąć na nie­które funk­cjo­nal­no­ści dostępne w ramach strony.
 3. Wię­cej infor­ma­cji na temat pli­ków cookies można zna­leźć w sek­cji „Pomoc” w menu popu­lar­nych prze­glą­da­rek inter­ne­to­wej.

 

Skontaktuj się

Z NAMI

  more
  close I consent to: Podanie danych osobowych jest dobrowolne, a niewyrażenie powyższych zgód uniemożliwi podjęcie kontaktu oraz przygotowanie pełnej oferty. Administratorem Państwa danych osobowych jest Dom & House Sp. z o.o. Sp. K., z siedzibą w Sopocie 81-742, ul. 3 Maja 42/2. Państwa dane osobowe przetwarzane są zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, RODO), Dz.Urz. UE L 119/1 z 04.05.2016 roku oraz krajową ustawą o ochronie danych osobowych. Mogą Państwo w dowolnym momencie odwołać udzieloną zgodę, pisemnie na adres Administratora danych osobowych lub mailowo na adres: biuro@domhouse.pl, a wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Z pełną treścią klauzuli informacyjnej mogą się zapoznać Państwo na naszej stronie Polityki prywatności
  Zgłoś nieruchomość

  Dom & House

  The property has been added to the clipboard

  The property has been removed from the clipboard